TIN MỚI
Home » Khác » Quy chế hoạt động của Ban quản trị khu dân cư Keangnam Hà Nội Landmark Tower

Quy chế hoạt động của Ban quản trị khu dân cư Keangnam Hà Nội Landmark Tower

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ

(Áp dụng cho Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower)

Điều 1. Quy định chung về Ban Quản Trị
1.1 Trước khi thành lập Ban Quản trị (“BQT”), Công ty TNHH Một Thành Viên Keangnam Vina (“Chủ đầu tư”) đã chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của BQT. Trong vòng 12 tháng sau khi Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower được đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư đã chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư (“HNNCC”) để thành lập và bầu ra các thành viên BQT. Mỗi Chủ sở hữu Căn hộ sẽ có 01 phiếu bầu. BQT đã được UBND huyện Từ liêm (cũ) ra văn bản công nhận.
1.2 Ban Quản Trị bao gồm 9 người, trong đó 8 người là các Chủ sở hữu Căn hộ hoặc đại diện pháp lý của họ (sau đây gọi tắt là “Thành viên”), và 1 người là đại diện của Công ty (sau đây gọi là “Thành viên Công ty”).
1.3 Mỗi Chủ Sở hữu Căn hộ sẽ được quyền đề cử bản thân họ hoặc Chủ sở hữu Căn hộ khác hoặc người đại diện của họ làm Thành viên. Việc đề cử phải được gửi cho BQT ít nhất là 30 ngày trước HNNCC, tại đó các Thành viên này sẽ được bầu chọn. Tại mỗi HNNCC, mỗi Chủ Sở hữu Căn hộ sẽ có số phiếu tương đương với số Thành viên sẽ được bầu (nhưng không bao gồm Thành viên Công ty), nhưng không được sử dụng nhiều hơn 1 phiếu bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào. Mỗi Thành viên sẽ được chọn bởi đa số phiếu bầu tại HNNCC và mỗi Thành viên được chọn sẽ làm việc cho tới khi người kế nhiệm đủ tiêu chuẩn được bầu, hoặc cho tới khi Thành viên đó bị chết, từ chức, hoặc bị bãi nhiệm.
1.4 Mỗi Thành viên được chọn sẽ có nhiệm kỳ là một (03) năm.
1.5 Cơ chế bãi nhiệm, bổ sung thành viên BQT.
Khi một thành viên BQT xin rút lui khỏi BQT hoặc vì bất kỳ lý do gì không tham dự hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự liên tục trong 3 phiên họp của BQT thì cuộc họp tiếp theo của BQT sẽ tiến hành đồng ý cho thành viên đó rút khỏi BQT hoặc bãi nhiệm Thành viên đó.
BQT cũng có thể xem xét bãi nhiệm một Thành viên nếu có bằng chứng Thành viên đó vi phạm pháp luật hoặc vì các lý do khác.
BQT có thể bổ sung người kế nhiệm cho vị trí Thành viên bị bãi nhiệm. Người kế nghiệm là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất không trúng cử trong lần bầu cử BQT gần nhất.
Điều 2. Cơ cấu nhân sự của Ban Quản Trị
2.1 Trong HNNCC, các thành viên BBQT sẽ được bầu theo Nội Quy Nhà Chung Cư và theo qui định của pháp luật ở các vị trí như sau:
– Trưởng ban; Phó Trưởng ban; Thành Viên ;
Ban quản trị sẽ phân công các chức danh :
– Kế toán; Thư Ký.
Trong trường hợp các thành viên BQT không có nghiệp vụ kế toán, BQT được phép thuê người làm kế toán. Trong trường hợp cần thiết BQT phân công người phụ trách quỹ của BQT.
2.2. Để đảm bảo lợi ích chung của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ, cá nhân tự ứng cử vào vị trí Thành viên BQT và cá nhân được đề cử làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BQT phải đáp ứng và thỏa mãn tất cả các điều kiện và tiêu chí sau đây:
(a) Cá nhân này là một Chủ Sở Hữu Căn Hộ (hoặc đại diện theo pháp luật của Chủ Sở Hữu Căn Hộ) thường xuyên sinh hoạt trong Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower
(b) Cá nhân này có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam; có năng lực và kỹ năng phù hợp và cần thiết cho việc thực hiện các công việc của BQT; có sức khỏe tốt; có đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên; có tinh thần xây dựng, tích cực và gương mẫu; vô tư, khách quan; không lợi dụng vị trí thành viên BQT để trục lợi cá nhân; không có tiền án, tiền sự;
Cá nhân này và các thành viên trong gia đình mình (gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột), cùng nhau hay riêng rẽ, không phải là (các) chủ sở hữu, cổ đông, thành viên chiếm trên 50% vốn điều lệ hay trên 50% quyền biểu quyết hay có quyền chi phối hoạt động của (các) công ty cung cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến nhà chung cư;
Nếu cá nhân là đại diện cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ là một pháp nhân, thì pháp nhân này, công ty mẹ của pháp nhân này (nếu có), (các) công ty mà pháp nhân này (hay chủ sở hữu, các thành viên, các cổ đông nắm trên 50% vốn điều lệ hay quyền biểu quyết của pháp nhân này) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hay quyền biểu quyết hay có quyền chi phối hoạt động không phải là công ty cung cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến nhà chung cư;
(d) Cá nhân này chưa từng vi phạm Nội Quy Nhà Chung Cư.
Điều 3. Quyền và Nghĩa vụ của Ban Quản Trị
Ban Quản Trị sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Sửa đổi Nội Quy Nhà Chung cư để đảm bảo sự thích hợp với tình hình thực tế và đệ trình tại HNNCC để xem xét và thông qua;
b) Lựa chọn và ký các hợp đồng với Công ty Quản lý; huỷ các hợp đồng trong trường hợp công ty đó vi phạm điều khoản hợp đồng; giám sát các hoạt động của Công ty Quản lý theo các nội dung của hợp đồng đã ký;
c) Tập hợp và tổng kết các ý kiến, kiến nghị của các Chủ sở hữu Căn hộ và những Người sử dụng khác liên quan tới quản lý và sử dụng Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower và các Dịch vụ Quản lý, làm việc với các cá nhân và cơ quan chức năng để xem xét và giải quyết;
d) Thanh tra và giám sát việc sử dụng, bảo hành và bảo trì Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower theo luật pháp Việt Nam;
e) Phối hợp với các cơ quan hành chính địa phương, các cơ quan đoàn thể trong việc xây dựng lối sống văn minh, duy trì an ninh và trật tự xã hội trong Khu Căn hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower;
f) Thu hoặc ủy nhiệm cho Công ty Quản lý thu các khoản phải trả của các Chủ Sở hữu Căn hộ và/hoặc những Người sử dụng khác cũng như các khoản phí cho việc sử dụng Tài sản chung và Tiện ích công cộng;
g) Quản lý và ra quyết định sử dụng quỹ bảo trì ( 2%) đúng theo qui định của Pháp luật. Thực hiện báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ này theo định kỳ hàng quý. Việc báo cáo phải được tiến hành bởi cả Chủ đầu tư và BQT;
h) Đàm phán và đưa ra định mức thu phí quản lý hàng tháng đối với các căn hộ của cư dân; Đàm phán với chủ đầu tư để đưa ra mức phí hàng tháng đối với phần diện tích của chủ đầu tư, gồm có: trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, các căn hộ chưa bán,…; Đưa ra mức thu phí đối với các dịch vụ quảng cáo, dịch vụ viễn thông trong tòa nhà . Các mức phí này được tính theo công thức tính phí quản lý nhà chung cư qui định chi tiết tại Điều 4 Thông tư 37/2009TT-BXD hoặc các qui định của pháp luật được bổ sung, cập nhật (nếu có).
i) Thanh toán các khoản chi cho Công ty Quản lý theo các hợp đồng đã ký và trả các khoản phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên của Ban Quản Trị và các chi phí khác theo quy định của HNNCC; và
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do HNNCC giao.
Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban BQT
Trưởng ban BQT có các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể như sau:
4.1 Giữ vai trò chủ chốt trong việc giám sát đôn đốc các thành viên BQT, Phó Trưởng ban, Thủ Quỹ, Thư Ký và các Thành Viên khác thực hiện các quyết định, nghị quyết của BQT;
4.2 Nhân danh BQT Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower để tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức kinh tế-xã hội và các tổ chức kinh tế để thảo luận, trình bày và phát biểu về chính sách phát triển của Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower nhưng không được quyền đưa ra bất kỳ thỏa thuận, lời hứa, cam kết nào về các công việc hay hợp đồng cụ thể mà không có quyết định của BQT;
4.3 Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ cuộc họp BQT;
4.4 Lập chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm của BQT;
4.5 Thay mặt BQT ký các quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của BQT để thực hiện trong nội bộ Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower hoặc gửi các cơ quan hữu quan;
4.6 Trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt, Trưởng ban được phép uỷ quyền cho Phó Trưởng ban hoặc một thành viên khác thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban (“Người được Trưởng ban Ban Quản Trị uỷ quyền”). Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi công việc và thời gian thực hiện và gửi cho tất cả các Thành viên trước khi người được Trưởng ban uỷ quyền thực hiện công việc. Trường hợp Trưởng ban không thể thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình mà không cử người uỷ quyền, các thành viên còn lại của Ban Quản Trị sẽ biểu quyết để chọn một trong số các Thành viên tạm thời thực hiện các công việc của Trưởng ban;
4.7 Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này.
Điều 5. Quyền và Nghĩa Vụ của Phó Trưởng ban BQT
Phó Trưởng ban là người hỗ trợ Trưởng ban trong việc thực hiện các công việc quản lý, tổ chức và điều hành, được Trưởng ban phân công phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên trách của BQT.
Phó Trưởng ban có các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể như sau:
5.1 Có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền bằng văn bản;
5.2 Quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của BQT;
5.3 Quyền được bảo lưu ý kiến khi có những ý kiến khác với quyết định của Trưởng ban. Trong trường hợp đó, Phó Trưởng ban vẫn phải tuân thủ mọi quyết định của Trưởng ban nhưng có quyền trình ý kiến của mình bằng văn bản lên phiên họp BQT gần nhất để BQT xem xét;
5.4 Quyền tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả hoạt động mình quản lý;
5.5 Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này;
5.6 Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 7.2 của Quy chế này.
Điều 6. Quyền và Nghĩa Vụ của Thành viên Kế toán
6.1 Kế toán giúp việc cho Trưởng ban trong công tác quản lý tài chính và kế toán của BQT, kiểm tra và trình Trưởng ban ký hoặc trực tiếp ký theo uỷ quyền của Trưởng ban các kế hoạch tài chính, tín dụng và sổ sách kế toán của BQT phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế, tài chính, kế toán và thống kê. Kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban.
6.2 Kế toán có quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Duy trì hệ thống tài khoản của Ban Quản Trị và điều hành nghiệp vụ kế toán của Ban Quản Trị theo chế độ kế toán do pháp luật quy định;
b) Tổ chức lưu trữ, quản lý và giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật đối với sổ sách kế toán, chứng từ, thông tin tài liệu, số liệu kế toán tài chính. Thủ Quỹ chỉ được phép cung cấp các thông tin và số liệu thuộc thẩm quyền quản lý của mình khi có sự đồng ý của Trưởng ban;
c) Tham mưu, đề xuất cho Trưởng ban về việc quản lý và sử dụng vốn của Ban Quản Trị nhằm đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất;
d) Các báo cáo tài chính trình BQT phải có sự xác nhận của Kế toán. Kế toán xác nhận và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính đó;
e) Kế toán chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của toàn bộ hoá đơn, chứng từ, số liệu ghi trong sổ sách kế toán của BQT và đảm bảo mọi giao dịch tài chính của BQT được phản ánh trung thực, đầy đủ và chính xác vào sổ sách kế toán;
f) Thực thi yêu cầu hoặc quyết định của Trưởng ban liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế toán. Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ ràng hoặc có mâu thuẫn hoặc cho rằng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật thì Kế toán phải báo cáo lại với Trưởng ban. Trong trường hợp đã báo cáo lại nhưng Trưởng ban vẫn yêu cầu thực hiện thì Kế toán phải chấp hành yêu cầu đó nhưng được bảo lưu ý kiến của mình để đưa ra thảo luận tại phiên họp thường kỳ gần nhất của BQT;
g) Có trách nhiệm báo cáo hàng tháng bằng văn bản cho Trưởng ban và các thành viên về tình hình tài chính trong tháng và dự kiến các khoản thu chi trong tháng tiếp theo.
h) Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này; và
i) các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 7.2 của Quy chế này.
Điều 7. Quyền và Nghĩa vụ của của Thư Ký
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Ban Quản Trị:
7.1 Tổng hợp các báo cáo, đề xuất và kiến nghị của các thành viên BQT gửi đến.
7.2 Gửi thông báo họp BQT cho các Thành viên và làm đầu mối phối hợp với các bộ phận theo chức năng liên quan để chuẩn bị tài liệu họp BQT cho mỗi kỳ theo chỉ đạo của Trưởng ban;
7.3 Cộng tác với Trưởng ban, Phó Trưởng ban , Kế toán và các Thành Viên BQT trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nội Quy Nhà Chung Cư và Quy chế này;
7.4 Có mặt trong các cuộc họp của BQT với tư cách là Thư ký cuộc họp, lập và lưu giữ các hồ sơ, biên bản liên quan đến các cuộc họp này;
7.5 Được hưởng thù lao theo quy định của Quy chế này;
7.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do BQT giao;
Điều 8 Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên BQT
8.1 Thành viên BQT hoạt động theo sự phân công của BQT, có nghĩa vụ chấp hành mọi quyết định của BQT. Thành viên chịu trách nhiệm cá nhân khi không tuân thủ quyết định của BQT và/hoặc khi ra quyết định hoặc can thiệp vào các hoạt động vượt quá quyền hạn của mình.
8.2 Ngoài các trách nhiệm nêu trên, các thành viên khác của BQT còn có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
a) Quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết tại các phiên họp của BQT;
b) Theo dõi, đánh giá hoạt động của Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower để góp ý kiến xây dựng chiến lược, sách lược phát triển Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower;
c) Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền hạn của mình cũng như các nhiệm vụ được Trưởng ban uỷ quyền.
8.3 Được hưởng thù lao theo quy định của Quy chế này;
Điều 9. Hoạt động của Ban Quản Trị
9.1 Các cuộc họp định kỳ của BQT đượcc tổ chức tại thời điểm và địa điểm do đa số Thành viên quyết định. Trưởng Ban sẽ thông báo bằng email trước 1 tuần cho các Thành viên về cuộc họp. Các cuộc họp đặc biệt của Ban Quản Trị có thể được triệu tập ngay lập tức bởi một người do BQT lựa chọn và thông báo trước 3 ngày cho các Thành viên. Thông báo họp cần ghi rõ thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp.
9.2 Tại tất cả các cuộc họp của BTQ, đa số Thành viên sẽ tạo thành số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp. Nếu số thành viên tham dự không đủ theo quy định, thì cuộc họp sẽ được hoãn lại cho tới khi có đủ số đại biểu cần thiết.
Trong bất kỳ cuộc họp nào có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định, các ý kiến trong lá phiếu của đa số các Thành viên có mặt tại cuộc họp đối với bất kỳ vấn đề gì sẽ trở thành quyết định chính thức của Ban Quản trị.
9.3 Các thành viên (kể cả Trưởng và Phó ban) của BQT có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện của mình tham gia cuộc họp và biểu quyết thay về các vấn đề được uỷ quyền. Người được uỷ quyền có thể được chỉ định dự một cuộc họp cụ thể hoặc tất cả các cuộc họp khác đến khi có thông báo mới của thành viên BQT nói trên. Mọi văn bản uỷ quyền đều phải gửi tới hoặc chuyển đến Trưởng ban, Phó Trưởng ban và/hoặc Thư ký BQT trước khi bắt đầu cuộc họp.
9.4 Thư ký BQT sẽ lập và lưu giữ biên bản họp BQT quy định tại Điều 11 dưới đây.
9.5 Một thông báo sẽ được coi là gửi đến nơi vào đúng ngày được gửi nếu gửi trao tay đến địa chỉ có liên quan hoặc vào ngày nhận được thư bảo đảm hoặc thư chuyển phát nhanh quốc tế DHL, hoặc trong vòng 24 giờ kể từ khi email được gửi đi.
9.6 Mỗi Thành viên của BQT phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của BQT. Cả Trưởng và Phó ban đều không có bất kỳ quyền lực hay quyền hạn nào khác ngoài những gì đã quy định trong Nội Quy Nhà Chung cư và trong Quy Chế này.
Điều 10.Thông qua các quyết định và nghị quyết của Ban Quản Trị
10.1 Nguyên tắc thông qua các quyết định, nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị, hướng dẫn, quy chế và các phê duyệt khác của Ban Quản Trị phải tuân thủ theo Nội Quy Nhà Chung Cư.
10.2 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của BQT sẽ được thông qua khi có sự đồng ý của hơn 50% thành viên Ban Quản Trị có mặt hoặc được uỷ quyền bằng văn bản tại cuộc họp hợp lệ của Ban Quản Trị.
10.3 Ngoài ra BQT có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp này, BQT không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp, tuy nhiên nghị quyết, quyết định được coi là hợp lệ khi được ít nhất 2/3 số thành viên BQT ký vào văn bản hoặc khẳng định bằng email;
10.4 Bất kỳ quyết định hay nghị quyết nào đã được BQT thông qua phù hợp với các điều khoản trong Nội Quy Nhà Chung Cư, chỉ có thể được sửa đổi, bác bỏ hoặc huỷ bỏ bởi một quyết định hay nghị quyết khác của BQT cũng phù hợp với các quy định trong Nội Quy Nhà Chung Cư;
10.5 Các quyết định, nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế và các phê chuẩn khác của BQT được ban hành dựa trên các nội dung biên bản họp BQT hoặc ý kiến phê chuẩn của BQT và phải được sao gửi cho từng Thành viên người được uỷ quyền bằng văn bản của họ một cách sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 02 ngày kể từ khi được người cuối cùng ký trong số các Thành viên tham gia phiên họp.
Điều 11.Biên bản họp BQT
11.1 Biên bản họp BQT phải có các nội dung chính sau:
(a) Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp;
(b) Họ, tên thành viên tham dự phiên họp;
(c) Chương trình nghị sự;
(d) Các vấn đề báo cáo, thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết;
(e) Tóm tắt các ý kiến phát biểu, các vấn đề được phê chuẩn tại phiên họp;
(f) Chữ ký, họ tên của các Thành viên có mặt trong phiên họp và thư ký.
11.2 Biên bản họp phải được đọc lại trước tất cả các Thành viên tham dự phiên họp và được tất cả các Thành viên tham gia ký. Chủ toạ cuộc họp và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp BQT;
Điều 12.Văn phòng làm việc của BQT
12.1 BQT có văn phòng làm việc đặt ngay tại chung cư Keangnam, được trang bị các trang thiết bị văn phòng và các phương tiện làm việc cần thiết khác;
12.2 Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của BQT được lưu trữ và bảo mật tại văn phòng BQT. Thành viên chỉ được phép tìm hiểu hồ sơ, tài liệu tại văn phòng BQT và chỉ được phép sao, chụp hoặc mang những hồ sơ, tài liệu này khỏi nơi lưu giữ khi có sự đồng ý của Trưởng ban;
12.3 Các tài liệu, thông tin được văn phòng BQT cung cấp theo yêu cầu riêng của Thành viên phải là những tài liệu, thông tin liên quan đến công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên đó.
Điều 13. Kinh phí hoạt động của Ban Quản Trị
13.1 Kinh phí hoạt động của BQT sẽ được cấp và chi trả từ Phí Quản Lý Hàng Tháng dựa trên nguyên tắc chi trả đủ các chi phí thực tế hợp lý cho hoạt động của BQT.
13.2 Thù lao và phụ cấp của Ban Quản Trị sẽ do HNNCC quyết định.
13.3 Chi phí hoạt động của BQT bao gồm chi phí hoạt động của văn phòng BQT, chi phí tổ chức các phiên họp BQT, thù lao và phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp điện thoại cho Thành viên và các chi phí khác sẽ được hạch toán trên cơ sở hợp lý và có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Điều 14. Các định nghĩa
Trừ khi được định nghĩa khác đi, các thuật ngữ dùng trong Quy chế này cũng có nghĩa như được định nghĩa trong Nội Quy Nhà Chung Cư của Khu Căn Hộ Keangnam Hanoi Landmark Tower.
Điều 15. Hiệu lực và Sửa đổi, bổ sung Quy chế
15.1 Quy chế này được thông qua bằng cách trưng cầu dân ý và được BQT báo cáo với UBND Quận Nam Từ Liêm;
15.3 Trong trường hợp các qui định của Nội Quy Nhà Chung Cư liên quan đến BQT thay đổi thì Quy chế này cũng phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Nội Quy Nhà Chung Cư;
15.4 Đề xuất về sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này sẽ được Trưởng ban đưa ra trong một phiên họp BQT cho các Thành viên xem xét và cho ý kiến;
15.5 Trong quá trình hoạt động BQT cần tham khảo các ý kiến của Tổ dân phố, Ban Bí thư Chi Bộ, phối kết hợp với các Tổ chức này trong công tác quản lý theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước.
Điều 16. Điều khoản thi hành
BQT, Công Ty Quản Lý và các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các Quy định này.

Văn phòng ban quản trị chung cư KeangnamTầng 3 tháp A Keangnam Palace Lanmark Tower E6, Phạm Hùng Phường Mễ Trì Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>